ศักดิ์สิทธิ์ (ทรงฤทธิพระเป็นเจ้า)			บ.พานุพันธ์

==============================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธิ์พระเป็นเจ้า
พระเจ้าผู้เป็นพระราชาแห่งสวรรค์....

สิริโรจนาเจิดจ้าชั่วนิรันดร์
สาธุการ สาธุการ พระเจ้าของเรา....

ขอถวายพรแด่ผู้ที่มาในนามพระเจ้า....

สาธุการ สาธุการ พระเจ้านิรันดร์)