ข้าฯ พึ่งพระองค์

===================================

1. ข้าฯ ขอพึ่งพระองค์ อันสูงพ้นแห่งโลกา
จิตใจเกิดวุ่นวาย มีความกลัวมากนักหนา
บาปนั้นเป็นภาระ ติดตัวข้าฯ ออกรุงรัง
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ซ่อนข้าฯ ใต้พระที่นั่ง (รับ)

(รับ) ข้าฯ พึ่งพระองค์ ข้าฯ พึ่งพระองค์
เปรียบเหมือนดังศิลา ข้าฯ ขอพึ่งแต่พระองค์

2. เมื่อคราวสุขสบาย หรือคราวเกิดทุกข์หนักใจ
เมื่อมารมาชักชวน ให้ข้าฯ กลัวและหลงใหล
ยามทุกข์ยากเดือดร้อน ดังพายุตีสมุทร
ข้าฯ รีบซ่อนตัวไว้ ใต้ศิลาบริสุทธิ์ (รับ)