บทพรมน้ำเสก

======================================

ข้าแต่พระเจ้า โปรดพรมข้าให้ขาวบริสุทธ์
หากพระองค์ทรงล้างข้าพเจ้า
จิตใจข้าจะขาวยิ่งกว่าสำลี

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาตามพระกรุณา
สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร
และพระจิต เหมือนในปฐมกาล
บัดนี้ และทุกเมื่อ ตลอดนิรันดร์