บูชารัก		พีรสันติ  จวบสมัย

==========================================
1. ด้วยบูชารักนี้ ด้วยชีวียอมพลีเพื่อเรา
บาปร้ายพาให้มัวเมา ทรงไถ่โทษเราด้วยชีวา
2. จากดวงใจที่รัก ยอมสมัครรักดังชีวา
พลีชีวิตพระคริสต์เมตตา ลูกกราบวันทาด้วยกตัญญู

(รับ) พรหลั่ง ดังสายพิรุณ พระคุณเราต่างเชิดชู
ชีวิตพระคริสต์กอบกู้ ด้วยกตัญญูต่อทรงธรรม์
3. ลูกวิงวอนทรงฤทธิ์ ได้สนิทชิดในวิญญาณ
กราบวอนพรพระประทาน ลูกขอกราบกรานรักแต่พระองค์
(ซ้ำ รับ)
..กราบวอนพรพระประทาน ลูกขอกราบกราน ...รักแต่พระองค์