ข้าแต่พระบิดา   - Preghiera Del Signore     ประพันธ์โดย ป.ทนุผล

=========================================
ข้าแต่พระบิดา ของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักร จงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จ ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

โปรดประทาน อาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้า ไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้น.....


et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimit timus
debitoribus nostris; et ne nos in ducas in tentationem;
sed libera nos a ma lo