พระทัยคือที่พัก

(Pitie mon Dieu)
==============================
1. พระทัยคือที่พัก ให้ลูกรักได้อาศัย
ปกครองป้องกันภัย ด้วยพระทัยกรุณา
ลูกขอสดุดี ก้มเกศีด้วยหรรษา
น้อมจิตโมทนา ทุกเวลาเต็มกมล

(รับ) ขอพระคริสต์หทัย ดลใจชาวไทยประชา
นิรทุกข์เป็นสุขสันต์ วันทนาคริสต์หทัย
นิรทุกข์เป็นสุขสันต์ วันทนาคริสต์หทัย

2. มีแต่พระองค์ท่าน ที่ประทานพระกุศล
บรรดาประชาชน ใจหมองหม่นกลับกลายดี
มีแต่พระองค์ท่าน เหล่าวิญญาณจึงสบศรี
เดชะพระมากมี ความปรานีสุนทรธรรม

3. พระองค์ทรงไถ่บาป ให้เกิดลาภอันเลิศล้ำ
ส่องทางสว่างนำ ทรงฟังคำลูกวิงวอน
พระทัยคือกำลัง และความหวังไม่ทอดถอน
หมดสิ้นอนาทร สถาพรทุกโมงยาม

4. ลูกได้รับร่มเย็น ร่มกางเขนมงกุฎหนาม
ปกคลุมทุกรูปนาม ให้รับความสดชื่นใจ
พระทัยลูกคมกริช เพราะโลหิตเป็นธารไหล
นั่นคือเปิดพระทัย ให้อาศัยได้อาบกิน

5. พระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงสถิตอยู่ในศีล
จากฟ้ามาสู่ดิน ได้ร่วมถิ่นประชาชน
ฉะนี้แหละชาวเรา จงน้อมเกล้าในกุศล
เต็มจิตคิดร้อนรน ตลอดจนชีพมลาย

6. พระทัยอันศักดิ์สิทธิ์ คือชีวิตเราทั้งหลาย
นำทางห่างอบาย สุขใจกายสู่เมืองแมน
ปราศจากซึ่งพระทัย ลูกคงได้ขัดสนแสน
หลงทางไปต่างแดน ต้องคับแค้นมรณา

7. พระทัยคือที่ซ่อน ผู้เดือดร้อนมาสู่หา
อาศัยพระเมตตา ไม่เลือกหน้าประชาชน
คนดีและคนชั่ว พระโปรดทั่วทุกแห่งหน
ถึงวันสิ้นสากล จะแบ่งคนเป็นสองทาง

8. ข้าแต่พระคริสต์หทัย โปรดลูกให้สิ้นหมองหมาง
ขอโปรดอย่าละว่าง อย่าให้ห่างพระคุณา
ทุกข์ยากลำบากใจ ลูกอยากให้ใช้โทษา
ตราบเท่ามรณา จงเมตตาแก่ลูกเทอญ