อัลเลลูยา (เชิญชาวเรา)

=================================

อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
เชิญชาวเราร่วมใจสาธุการ
แด่พระภูบาลผู้ทรงประทับอยู่
เราร้องเพลงด้วยความกตัญญู อัลเลลูยา