ขอถวายพระพร

===============================
(รับ) ขอถวายพระพร แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์
ทรงประสิทธิ์ประสาทพระพร แก่มนุษย์ที่มีน้ำใจ
วันนี้เรามาชุมนุม จิตใจซึ้งถึงพระเมตตา
โปรดฟังคำที่อ้อนวอน ให้พรแด่เราด้วยเทอญ

1) พระองค์ได้ทรงบังเกิด ยากจนแท้สุดคำบรรยาย
แบกความทุกข์ยากทั้งหลาย ไถ่เราพ้นมรณา

2) พระองค์ได้เคยเสด็จ โปรดรักษาโรคภัยนานา
ต่อคนใจบาปหยาบช้า เมตตาโปรดยกโทษทัณฑ์

3) พระองค์ได้เคยทรงช่วย ผู้อดหิวในถิ่นกันดาร
ประทานเครื่องดื่มอาหาร จากฟ้าอิ่มหนำสำราญ