ทางแห่งกางเขน   		ชัชวาล  ลิ้มสุวรรณ

======================================

1) พระคริสตองค์ ผู้ทรงไถ่บาปชาวเราทั้งหลาย
ให้เรารอดพ้นจากทางความตาย ความผิดสลายกลับกลายเป็นชีวิตใหม่

2) พระองค์ทุกข์ทน มอบตนบนกางเขนแห่งพระราชัย
แบบอย่างพระองค์ที่ทรงให้ไว้ นั่นคือความหมายของชีวิตคริสตชน

(รับ) กางเขนคือความรอดของวิญญาณ ลูกจะพบพานต้องผ่านชีวิตทุกข์ทน
ทางแห่งกางเขนนำสู่สวรรค์เบื้องบน ต้องผจญสู้นสิ่งร้ายนานา

3) ลูกขอติดตาม ด้วยความร้อนรนเปี่ยมล้นวิญญาณ์
ขอเพียงพระองค์โปรดทรงเมตตา ให้ชีวิตภายหน้าลูกได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์