พระเมตตาของพระเจ้า   		ป.ปรีชาวุฒิ

====================================

1. พระเมตตาขององค์พระเป็นเจ้า พวกลูกเข้ามาพึ่งพระหรรษทาน
พระเมตตาลูกมาน้อมวันทา โปรดให้วิญญาณ์ลูกพ้นพาลภัยเทอญ

2. พระเยซูเจ้าลูกวางใจพระองค์ โปรดทรงเมตตาลูกพ้นมลทิน
พระเยซูเจ้าอภัยมิรู้สิ้น ชาวโลกทั่วแดนดินสรรเสริญพระเมตตา

3. พระเมตตาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อลูกได้กลับใจ มารร้ายให้หลบหนี
พระเมตตาผู้ทรงพระทัยดี โปรดทรงปรานี ชีวิตรอดปลอดภัย

4. พระเยซูเจ้า ลูกวางใจพระองค์ ผู้ทรงป้องกันพ้นจากอเวจี
พระเยซูเจ้าประทานแม้ชีวี องค์พระภูมีลูกขอขอบพระคุณ