บูชาสัมพันธ์			ส. ดำเนินสะดวก

============================

1. สายตาลูกเงยสู่ทิวไศล สายใจลูกยกขึ้นหาพระองค์
เครื่องบูชาถวายด้วยเจตจำนงค์ โปรดได้ทรงรับไว้เป็นไทยทาน

2. ทุกวันที่ลูกร่วมบูชา ทุกมิสซาที่ลูกร่วมจิตใจ
มีความสุขเมื่อลูกใกล้องค์ทรงชัย สุขฤทัยในองค์พระเจ้าเอย

3. สาลีและเหล้าองุ่น เจ้าพระคุณเปลี่ยนเป็นพระวรกาย
เราอาศัยพระองค์จึงรอดจากตาย สุขสมหมายใกล้ชิดเจ้าพระคุณ

4. บูชาจะเกิดผล เมื่อจิตใจคนร่วมผูกสัมพันธ์
พระองค์โปรดสอนให้รักกัน ให้เรายึดมั่นพระองค์ผู้เดียว