วันชื่นชม			ทวีศิลป์ พงศ์พิศ

==============================
1) วันชื่นชมอภิรมย์ยินดี เชิญชวนน้องพี่ยินดีร่วมโมทนา
สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงกรุณา โปรดแผ่เมตตาปวงประชาสุขสันต์
2) มาร่วมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวแนบชิดสนิทสัมพันธ์
ร่วมบูชาเราพระบิดาเดียวกัน สื่อสัมพันธ์เรานั้นคือคริสตชน
(รับ)บูชาล้ำค่าเลอเลิศ สุดประเสริฐเมื่อบังเกิดผล
ด้วยรักจึงพร้อมยอมอุทิศตน เพื่อมวลชนทั่วโลกา
3)เชิญมอบกายใจให้แด่พระองค์ ร่วมกับพระสงฆ์เพื่อเป็นบูชา
ขับร้องด้วยยินดีปรีดา พร้อมเทพเทวาร้องสาธุการ