อัลเลลูยา (4)			เอก,ชัย,เจ

สัมมนาดนตรีศักดิ์สิทธิ์ระดับชาติ ปี 2539
====================================

อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

เชิญเราร่วมใจ สาธุการแด่พระองค์
ด้วยกายและโลหิตมั่นคง กับพระสงฆ์ด้วยเพลง