วันทาราชินีผู้เมตตา   		ป.เปโตร

=======================

วันทาพระราชินี แม่ผู้มีเมตตาธรรม
ท่านคือชีวิตความอ่อนหวาน และความหวังของชาวเรา
ชาวเราขอวันทา เราลูกหลานของเอวา ถูกเนรเทศในเหวน้ำตา
ขอมารดาช่วยการุญ โปรดภาวนาอุทิศเพื่อเรา พระชนนีเจ้าข้า
เราจะได้รับตามพระสัญญาขององค์บุตราพระเยซู
โปรดแสดงให้เราเห็นพระเยซูโอรสของท่าน