ฉลองนักบุญคามิลโล 		(ประพันธ์โดย ชิโนเรศ กิจสมัคร)

==================================

(รับ) วันนี้เรามาฉลอง ท่านนักบุญคามิลโล
บิดาของผู้เจ็บป่วย สดุดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
ท่านอุทิศกายใจรับใช้ พระเป็นเจ้า

1) ท่านเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้มวลชน ยอมมอบพลีตนอุทิศ
เป็นพยานด้วยชีวิต ท่านเป็นมิตรของผู้ตกทุกข์ใจกาย และต้อยต่ำ

2) เพื่อผู้เจ็บป่วยทั้งกายใจและวิญญาณ ท่านพยาบาลรักษา
ลืมซึ่งกายา ดุจมารดาเฝ้าดูบุตรน้อยของตน ที่เจ็บป่วย

3) เพื่อการรับใช้ที่เกิดผลแก่วิญญาณ คือการยอมตายจากโลก
ดังองค์พระคริสต์ ผู้ถูกติดตรึงมอบพลีพระชนม์บน ไม้กางเขน