ในพระองค์... ขอทรงนำทาง			เอากุสติน

=========================================

1. ในพระองค์ คือความรักมั่นคง ทรงพลีพระชนม์ ไถ่บาปชาวเราทุกคน
จะมีความรักใด ยิ่งใหญ่ กว่าการพลีชีพของตน ให้แก่มิตรสหาย (ฮืม) ยอมได้แม้ชีวิต

2. ในพระองค์ ทรงความรักยิ่งใหญ่ ในยามท้อใจ และแบกภาระมากมาย
จงรีบเข้ามาหา พระเยซู ผู้ทรงหล่อเลี้ยงดวงใจ ด้วยวาจาอ่อนหวาน (ฮืม) อันทรงชีวิต

(รับ) ขอพระองค์ทรงนำทาง โปรดอย่าห่างร้างความสัมพันธ์
หากพระองค์ทรงนำชีวิต ข้านี้คงสุขนิรันดร์
มีแต่พระองค์เท่านั้น จะไม่หวันแม้อันตราย
เมื่อจิตใจข้านั้นพำนักและรักในพระองค์

3. ในพระองค์ ทรงเป็นแสงสว่าง ที่ส่องหนทาง ชีวาให้เดินก้าวไป
บนแห่งทางแห่งกางเขน ที่นั้น คือแสงแห่งองค์ทรงชัย
ใครเลือกเดินทางนั้น (ฮืม) ไม่มีวันมืดมน
(โซโล่) (รับ)