เมตตาข้าฯ เทอญ 				พ.อานามวัฒน์

========================================

1. พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตา กรุณาข้าฯ นี้เทอญ

2. พระคริสต์ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ
พระคริสต์ทรงเมตตา กรุณาข้าฯ นี้เทอญ

3. พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ
พระเจ้าทรงเมตตา กรุณาข้าฯ นี้เทอญ