มารีย์พระแม่เจ้า

=====================

1. มารีย์พระแม่เจ้า ลูกกราบเท้าสิ้นสุดใจ
ทรงธรรมล้ำวิไล ผ่องอำไพไร้มลทิน
พระแม่คือท่อธาร ความชื่นบานทั่วฟ้าดิน
เมตตาเป็นอาจิณ ไม่สุดสิ้นพระคุณา

(รับ) อาเว มารีอา

2. ลูกขอสรรเสริญ ทูนเทิดเทินเหนือเกศา
ถวายกายวิญญาณ์ ให้มารดาช่วยปกครอง
ขอแม่โปรดกุศล ให้ลูกพ้นมลทินหมอง
มารร้ายที่หมายปอง อย่ามีช่องทำรุกราน
3. ถ้าลูกรักพระองค์ ลูกจะคงเกษมศานต์
ขอแม่ได้โปรดปราน ช่วยต่อต้านมารไพรี
เมื่อลูกสบพระทัย คงอยู่ในบารมี
สุขปลอดรอดชีวี เข้าสู่ที่วิมานเทอญ