ศักดิ์สิทธิ์ (สาธุการแด่พระเจ้า)			ส.สุวิชากร

========================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
สาธุการแด่พระเจ้า
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน

เชิญชาวเรา สาธุการ พระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพรแด่ผู้มา ในพระนามของพระเจ้า

สาธุการ สาธุการ สาธุการพระเจ้าสูงสุด