แผ่นดินของเรา			บ.พานุพันธ์

==================================

(รับ) แผ่นดินของเรา เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า
แผ่นดินของเรา เต็มไปด้วยความรักของพระองค์

1. เดือนดาราทั่วเวหน ดลบันดาลสร้างสรรมา ด้วยฤทธานุภาพ
เดือนดาราใหญ่น้อย ที่ล่องลอยบนนภา ส่องแสงมาเพื่อเรา

2. มวลนกกาบนเวหา มวลแมกไม้ทั่วพนา ทรงสร้างมาพร้อมสิ้น
มวลมัจฉาทั่ววารี ล้วนมากมีเหลือคณา สรรสร้างมาเพื่อเรา

3. มวลมนุษย์ทั่วแดนไหน ล้วนสร้างไว้เหนือสิ่งใด มีจิตใจรู้ดีชั่ว
ทั้งสัตว์น้ำบกทั้งหลาย สรรสร้างไว้ช่วยบรรเทา เป็นประโยชน์ของเรา

4. ทั้งพระคุณอีกมากล้น ยังช่วยดลให้รู้งาม จิตใจทรามเปลี่ยนสิ้น
พระเยซูบุตรของพระ ประทานไว้เพื่อนำทาง สู่สวรรค์นิรันดร