สรรเสริญนักบุญโยเซฟ		ป.ทนุผล

==============================

รับ) เชิญพวกเราสรรเสริญนักบุญโยเซฟ โอ้บิดาผองเราชาวชน
ภาวนาเพื่อเราให้มีศรัทธาในกมล โปรดดลให้พ้นภัยเทอญ

1) ชีวิตนี้ท่านได้ยอมพลี มีชีวีขัดสน
ใจสู้ทนลำบากยากจน มอบตนพลีชีวา
โปรดภาวนาเพื่อใจเรานั้นยากจน วิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ

2) ชีวิตนี้ท่านยอมดำเนิน เดินตามพระประสงค์
ใจซื่อตรงในรักพระองค์ มั่นคงในศรัทธา
โปรดภาวนาเพื่อใจเราเชื่อมั่นคง วิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ

3) ชีวิตนี้ที่แสนสุภาพ ตราบจนสิ้นชีวี
ใจที่มีรักเอื้ออารี ปรานีมีเมตตา
โปรดภาวนาเพื่อใจเราเอื้ออารี วิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ

4) ชีวิตนี้ที่แสนประเสริฐ เทิดพระเกียรติมงคล
ใจเปี่ยมล้นด้วยความถ่อมตน ผู้คนเทิดวันทา
โปรดภาวนาเพื่อใจเราได้ถ่อมตน วิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ