วันทาดาราสมุทร

=====================

1. วันทาดาราสมุทร พระแม่วิสุทธิ์วิเศษศรี
ทรงพ้นมลทินราคี ทวารธานีเทวา
2. โปรดรับอาเวอ้อนวอน สุนทรแห่งเทพภาษา
เปลี่ยนศัพท์กลับนามเอวา สุขาชื่นชมสมปอง
3. โปรดเป็นมารดาข้าเจ้า คอยเฝ้าวิงวอนทรงศรี
ผู้เกิดเลิศหล้าธาตรี จากแม่มารีย์เพื่อเรา
4. ลูกเดินเชิญช่วยอวยส่ง นำตรงตามแสงแจ้งใส
จนพบพระองค์ทรงชัย เนาในสวรรค์วันทา