อาแมน (2)  		ป.ปรีชาวุฒิ

=======================

อาแมน อาแมน อาแมน อาแมน