ใจข้าฯ แสวงหา			เรียบเรียงเสียงประสาน อานนท์ พิทักษ์นรชน

===============================================

1) รักพระองค์สุดล้นใจข้า รักพระองค์สุดใจและกาย
จิตใฝ่โหยหา ความรักพระองค์ ทุกวันทิวา

(รับ) จึงเข้ามาน้อมพร้อมร้องวิงวอน ขอพระองค์เมตตา
ให้ข้าฯ แสวงหาเพียงน้ำพระทัย ของพระองค์หมดสิ้นใจกายข้าฯ มอบพระองค์

2) หวังพบองค์ในชีวิตข้าฯ หวังพบองค์ตลอดนิรันดร์
จิตใฝ่ฝันหา ความรักพระองค์ ทุกวันทิวา
3) น้อมเชื่อฟังพระคริสต์สอนสั่ง หวังมั่นคงจิตใจซื่อตรง
เพื่อจักได้พบ ความรักพระองค์ ทุกวันทิวา
4) ถึงแม้ใจข้าฯ นี้แปรเปลี่ยน รักหมุนเวียนอ่อนแอแท้จริง
แต่จิตใจหวัง ในพระเมตตา พระองค์ช่วยนำ