สิริรุ่งโรจน์			พ.อานามวัฒน์

=============================

(รับ) พระสิริรุ่งโรจน์ แด่องค์พระ ณ สรวงสวรรค์
สันติภาพทั่วกัน ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน

1) พระบิดาพระเจ้า ราชาเจ้าเนาในสวรรค์
เราพร้อมเชื่อแซ่ซ้องทรงธรรม์ ที่ประทานพระบุตรขององค์

2) พระบุตราพระเจ้า พระชุมพาโลกาพ้นภัย
ทรงครองราชย์เบื้องขวาทรงชัย ศักดิ์สิทธิ์ไซร์พระเจ้าสูงสุด

3) เป็นหนึ่งในพระจิต องค์พระคริสต์ทรงรับกายา
ร่วมพระเกียรติในพระบิดา พระจิตตาความรักนิรันดร์