สิริโรจนา (2)			บ.พานุพันธ์

===============================

(รับ) สิริโรจนาแด่พระเป็นเจ้าเบื้องบนสวรรค์
และสันติสุขจงมีแด่มนุษย์บนแดนแผ่นดิน

1) พระบิดาทรงฤทธิไกร สร้างฟ้านภาลัยด้วยพระทัยล้ำเลิศ
พระบุตรเจ้า ทรงรักโลกา ไถ่เรามาพ้นภัยหมู่มาร

2) พระบิดาทรงฤทธิไกร สร้างฟ้านภาลัยด้วยพระทัยล้ำเลิศ
พระจิตเจ้า ความรักพระบิดา และพระบุตรานิจนิรันดร์กาล