เป็นความสุขแท้ (บุญลาภ)		อ.ประจงกิจ

======================================

1) เป็นสุขยิ่งใหญ่ผู้มีจิตใจยากจน มอบตนพึ่งพาพระอาณาจักรสวรรค์
2) เป็นสุขยิ่งใหญ่ผู้หิวกระหายความยุติธรรม เขาจะอิ่มหนำสุขล้ำในแดนเทวา
3) เป็นสุขยิ่งใหญ่ผู้มีจิตใจอ่อนโยน เขาจะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินสัญญา
4) เป็นสุขยิ่งใหญ่ผู้มีจิตใจเมตตา ด้วยว่าจะได้พระเมตตาตอบแทน

5) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้สร้างสันติสุข เขาจะได้ชื่อว่าบุตรพระเจ้า
6) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้มีใจบริสุทธิ์ เขาจะได้เชยชมพระพักตร์พระองค์

7) เป็นสุขยิ่งใหญ่ผู้มีใจทุกข์ระทม ตรอมตรมเขาจะได้รับซึ่งความบรรเทา
8) เป็นสุขยิ่งใหญ่ผู้ถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรม รางวัลของเขาก็คือสวรรค์

9) เป็นความสุขแท้ แก่ผู้ทุกข์ร้อนเพราะเรา บำเหน็จในสวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก
10) เป็นความสุขแท้ เป็นความสุขแท้ ใครที่ทำดังนี้เป็นบุตรพระเจ้า