คืนนั้นเงียบสนิท   		เนื้อร้อง: อจ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

(Silent Night! Holy Night!
====================================

1) คืนนั้นเงียบสนิท คืนนั้นศักดิ์สิทธิ์ สรรพสิ่ง ซึ้งใสสงบ
งามหนักหนาพระมารดาและพระบุตร กุมารน้อยแสนโสภาบริสุทธิ์
นิทราในสันติแห่งสวรรค์ นิทราในสันตินิรันดร์

2) คืนนั้นเงียบสนิท คืนนั้นศักดิ์สิทธิ์ ชุมพาบาล ตื่นใจพรั่น
จากฟากฟ้าโรจนาไหล่หลั่งมา ปวงเทวาขับร้องอัลเลลูยา
คริสต์กุมารบังเกิดมาแล้ว เพื่อไถ่โลกรอดและปลอดภัย

3) คืนนั้นเงียบสนิท คืนนั้นศักดิ์สิทธิ์ ดาราทอง พราวแสงส่อง
เชิญเราซ้องเพลงขานพร้อมเทวา แด่มหาราชาอัลเลลูยา
คริสต์กุมารบังเกิดมาแล้ว พระคริสต์กุมารบังเกิดมา