วิญญาณรำลึก  		บ.พานุพันธ์

==========================

1. ขอพระองค์ได้ทรงเมตตา แก่เหล่าวิญญาณ์ที่สูญชีพจากไป
โปรดอภัยความผิดล้นเหลือ จุนเจือให้ความคุ้มครอง
2. ขอพระองค์ได้ทรงปรานี แก่เหล่าข้านี้ชั่วช้าเหลือประมาณ
ดั่งคนพาลเดินผิดทางสวรรค์ สมควรโทษทัณฑ์แต่ขอพระองค์เมตตา

(รับ) ข้าขอพระองค์ยกโทษ โปรดลดความผิดของข้า
อีกวิญญาณ์ที่ยังทุกข์ทน ในไฟชำระขอจงหลุดพ้น
3. ขอพึ่งบุญคริสตราชา ผู้เสด็จมาทุกข์ทนไถ่เราพ้นมาร
โปรดบันดาลปวงข้าวิญญาณทั้งหลาย พ้นภัยทรมานได้พบพระองค์ทรงธรรม