เสียงเพลงสวรรค์   		พีรสันติ จวบสมัย

=====================

1. หมู่ดาวพร่างพราวนภา ดาราทอแสงอำไพ
ท่ามกลางหมู่ดาวเรียงราย สดใสโสภา
2. ฉับพลันได้ยินสำเนียง เป็นเสียงของเทพเทวา
ขับร้องดังก้องนภา ยามราตรี

(รับ) บทเพลงดังก้องขับร้องยินดี สรรเสริญราชินีแห่งวิญญาณ

3. ได้ฟังบทเพลงเมื่อไร พาให้ใจพลอยชื่นบาน
เทวาต่างขับประสาน ชาวสวรรค์ยินดี