พระเจ้าของเรา

=================================
1) พระเจ้าของเรา เจ้าต้องกราบกราน นมัสการสถานสูงสุด
อย่าได้สาบาน ขานนามพระเจ้า เพราะเหตุเสียเปล่า ไม่เข้าทำนอง

รับ) เหล่าลูกทั้งหลาย พร้อมใจถือตาม บัญญัติทั้งผอง ขององค์พระเจ้า
ประทานแก่เรา เพื่อเข้าสวรรค์

2) ทุกวันอาทิตย์ อุทิศถวาย ด้วยความเลื่อมใส ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
บิดามารดา นับหน้าถือตา ช่วยเหลือนานาภาระของท่าน
3) การฆาตกรรม อย่าทำลงไป พัสดุใครๆ ไม่โจรกรรม
เว้นกล่าวโกหก การลามกหลาย ฝ่ายกายและใจอย่าได้ประกอบ
4) ไปฟังมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เมื่อทำความผิด ปลิดด้วยแก้บาป
ไปรับพระเจ้าเมื่อเข้าปัสกา อดเนื้อกินปลาถึงคราจำศีล
5) อีกบริจาคตามยากมากมี โอบอ้อมอารี พลีพระสมัย
แม้ถือดังนี้ จะมีความสุข ในเมืองสวรรค์ชั่วนิรันดร์เอย