ทางของพระเจ้า  		บทเพลง: คริสเตียน

=======================================

ทางของพระเจ้า นำไปสู่ความสุข
พ้นจากทุกข์ มีความสุข ชีวิตนิรันดร์
ลำบากเพียงไหน พระอยู่ใกล้ไม่ไหวหวั่น
ใจสัมพันธ์ พระอยู่ด้วยช่วยชูใจ

ไม่เคยตกยาก ไม่ลำบากพึ่งพระองค์
ท่านมั่นคง ทรงนำหน้าพาสุขใจ
มุ่งหน้าเดินตามทางพระเจ้าตลอดไป
บันดาลให้มีความสุขชีวิตนิรันดร์