ลูกแจ้งเต็มใจ

(Contemplons le celeste Archange)
==============================

1. ลูกแจ้งเต็มใจพระทัยมารดา ว่าทรงเมตตาเหลือที่เปรียบปาน
ลูกจึงวอนไหว้ด้วยใจชื่นบาน แม่จงประทานพระคุณบุญญา

(รับ) ลูกขอพึ่งบุญพระคุณของแม่ อย่าให้ลูกแพ้หลงบ่วงปวงมาร
ลูกขอพึ่งบุญพระคุณของแม่ อย่าให้ลูกแพ้หลงบ่วงปวงมาร

2. บันดาลมลทินให้สิ้นสูญไป มั่นคงจงใจอยู่ในคุณา
ความรักอย่าสูญจรูญศรัทธา รุ่งเรืองหนักหนานำหน้าเดินไป

3. โปรดแสงสว่างนำทางลูกน้อย เดินทางตามรอยพระบุตรทรงชัย
มาตรแม้นหมู่มารรุกรานที่ใด ให้พ่ายแพ้ไปโดยพระเดชคุณ

4. เมื่อลูกเหนื่อยอ่อนแรมรอนเดินทาง แม่อย่าห่างไปขอโปรดเจือจุน
เพื่อได้ประทังกำลังเป็นทุน ไม่ว้าเหว่วุ่นเพราะอุ่นวิญญาณ

5. ชีวิตยังอยู่ขอชูเชิดชักนำ เหล่าชาวไทยมาไหว้สักการ
เพื่อให้ฝูงชนรอดตนชื่นบาน รวมสุขสถานแหล่งนิรันดร