ถวายสิ้น		พ.อานามวัฒน์

=========================

1) กรประนมขอก้มกราบ ศิโรราบพระทรงศรี
สร้างแผ่นฟ้าพสุธาและวารี ให้ชีพนี้แก่ปวงข้าค่าใหญ่หลวง

2) มือพนมบังคมไหว้ พลีกายใจใช่แหนหวง
มอบชีพนี้แทนองุ่นสาลีรวง สู่แดนสรวงล้นแดดวงพ้นพรรณา

(รับ) ขอจรดทดแทนคุณ ที่การุญเป็นทานบุญเรานักหนา
ล่องลอยไปแสนไกลในมรรคา แท่นบูชาถวายสิ้นอินทรีย์เอย