โอ้คืนศักดิ์สิทธิ์		เนื้อร้อง ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

O Holy Night Composted by Adolphe Adam
=========================================

1. โอ้คืนศักดิ์สิทธิ์ ชาวคริสต์ร่วมจิตแซ่ซ้องเถิด พระมาบังเกิด
เป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา รอยบาปมลทิน ทรงลบล้างสิ้นให้หายเศร้า
ยับยั้งบรรเทาแรงพิโรธพระบิดา

เกิดความหวังใหม่ในชนทั้งหลายทั่วโลกาพระทรงเมตตา ให้รอดปลอด
พ้นหมู่มาร

(รับ) เชิญชาวประชา วันทา นมัสการ กุมารนี้ กุมารนี้ คือองค์ผู้กู้โลกา
แซ่ซ้อง สรรเสริญพระผู้กอบกู้โลกา

2. เสด็จลงมา ทำลายอุปสรรค์ให้สูญพลันเสรีทั่วกัน เปิดสวรรค์บนแดนดิน
ทาสถูกจำจองพระทรงยกย่อง ให้โสภิณ โซ่ตรวนหักสิ้นมีแต่ความรักเมตตา

รู้คุณเท่าไหร่ ไม่คู่ควรพระกรุณา ทรงมอบกายาจนสิ้นชีวาเพื่อเรา