บทสร้อยและสดุดีที่ 116		เอากุสติน โมลิ่ง S.J. /  ป.ปรีชาวุฒิ

=============================
(ช่วงวันพฤหัสบดี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ -อาหารค่ำครั้งสุดท้าย)

(สร้อยที่ 66)
(รับ) จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี

(สดุดี 116)
1) ข้าฯจะหาสิ่งใดถ- วายมอบ ให้พระชอบชื่นเล่าเฝ้า ขวนขวาย
ที่พระองค์ทรงดีต่อข้าฯ มากมาย ข้าฯทั้งหลายจะตรอง ตรึกนึกใคร่ครวญ
ข้าฯจะนำเครื่องดื่มสดรส ดีไซร์ ถวายไว้แด่พระองค์คง ครบถ้วน
เพื่อขอบคุณที่ช่วยข้าฯครา รบกวน ข้าฯทั้งมวลน้อม นอบขอบพระคุณ (รับ)

2) ข้าฯถวายพระองค์ท่านตาม สัญญา หน้าบรรดาชนของพระองค์ทรง เกื้อหนุน
พระเจ้าจะระทมเศร้าร้าว ทารุณ ทรงว้าวุ่นเมื่อชน พลาดพินาศพลัน
ข้าฯเป็นผู้รับใช้ไท้ แน่ชัด ปรนนิบัติเหมือนมารดาของ ข้าฯนั่น
เคยรับใช้พระองค์มาก่อน ข้าฯครัน ปล่อยข้าฯนั้นมีเส- รีข้าฯดีใจ (รับ)

3) ข้าฯพระองค์จงจิตคิด มั่นหมาย จะถวายเครื่องบูชามา เผาไหม้
ขอบคุณพระอธิษฐานร้อง ขานไป ต่อองค์ไท้ยิ่ง ยงทรงศักดา
ณ ที่ประชุมต่อหน้าประ- ชากร ข้าฯวิงวอนในวิหารพระ ผ่านหล้า
ที่ในกรุงเยรูซาเล็มเต็ม ศรัทธา น้อมสักการอธิษ- ฐานขานวิงวอน (รับ)

บทสร้อยก่อนพระวรสาร เอากุสติน โมลิ่ง S.J. / ป.ปรีชาวุฒิ
===================================
(สร้อยที่ 83)
ขอสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร

(สร้อยก่อนพระวรสาร)
พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราขอมอบบัญญัติใหม่แก่ท่าน
คือจงรักกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน