เทวทูตถือสาร (2)    	เอากุสติน

========================

(1) เทวทูตถือสารมาแจ้งแด่พระนางมารีอา
และพระนางได้ทรงครรภ์ ด้วยเดชาพระจิต

(รับ) วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน
องค์พระเจ้าสถิตกับท่าน วันทามารีอา

(2) ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ทรงชัย
จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้า ตามวาจาของท่าน

(3) และพระองค์พระวจนาตถ์ ได้เสด็จมารับเอากาย
และมาประทับอยู่ท่ามกลางปวงชาวเราทุกคน