พระเจ้าเมตตาเทอญ (1)		บ.พานุพันธ์

====================

พระเจ้าเมตตาเทอญ
พระเจ้าเมตตาเทอญ

พระคริสต์เมตตาเทอญ
พระคริสต์เมตตาเทอญ