บูชาข้าฯหรือคือดวงจิต

(สดด. 51) ส.ดำเนินสดวก
===============================

1) โอ้พระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชา หาไม่ข้าฯจัดถวายให้ท่านหนอ
เครื่องบูชามาเผาไฟไม่รีรอ ท่านไม่พอพระทัยไม่ต้องการ

2) เครื่องบูชาข้าฯนี้หรือคือดวงใจดวงจิต มอบชีวิตพลีวางอย่างกล้าหาญ
พระองค์ไม่ปฏิเสธซึ่งดวงมาน ยอมรับการเชื่อฟังทั้งจำนน

(รับ) โปรดอย่านำวิญญาณของพระองค์ อันสูงส่งสูญสลายไปจากข้า
โปรดประทานยินดีและปรีดา ทรงช่วยข้าฯให้รอดและปลอดภัย

3) โปรดทำให้ใจข้าฯนี้มีความรักความเชื่อ ทุกทุกเมื่อโปรดปรานประทานให้
ข้าฯจะสอนคนบาปให้กลับใจ ถึงอยู่ไกลกลับมาหาเจ้าพระคุณ