โอ้พระหทัย

(Je suis venu parmi vous sur la terre)
========================

1. พระองค์มาเยือนท่ามกลางพวกเราทั้งหลาย
เพื่อทรงโปรยปรายกระจายความรักทั้งมวล
โปรดเถิดพระองค์โปรดทรงชูคบที่อบอวล
เผารักทั้งมวลด้วยไฟรักนิรันดร์กาล

(รับ) โอ้พระหทัยละมุนละไมอ่อนหวาน
ลูกขอกราบกรานด้วยรักชั่วนิรันดร
ใจลูกร้อนรนระคนด้วยเสียงวิงวอน
โปรดอวยพระพรให้ลูกรักองค์ทรงธรรม์
ให้ลูกได้รักพระองค์ในแดนแผ่นดิน
เมื่อชีพลูกสิ้นให้ได้รักในสวรรค์

2. โอ้พระเยซูผู้ทรงความรักยิ่งใหญ่
ลูกมอบดวงใจแด่พระหทัยพระองค์
โปรดทรงรักษาวิญญาณ์ของลูกให้รักคง
ให้ลูกซื่อตรงมั่นคงในรักนิรันดร์

3. โอ้พระหทัยโปรดให้ไฟรักแผดเผา
บาปชั่วของเราซึ่งทำความช้ำพระทัย
โปรดเผาให้สิ้นมลทินที่สุมรุมดวงใจ
เผาชั่วสิ้นไปให้เหลือแต่ความดีงาม