อัครสาวกแห่งความรัก (น.คามิลโล เด แลลลิส)

============================================

1) ท่านคือนักบุญสุนทรแห่งความรัก ท่านเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตา
ด้วยรักกว้างขวางท่านบรรเทาใจตรอมตรม แก่ผู้ขื่นขมนำความปรีดา

(รับ) โอ้ท่านคามิลโล ขอฟังคำภาวนา ของผู้ทุกข์ยากอ่อนแอ
เรามาขอความหวัง ความเชื่อความไว้ใจ ในองค์พระคริสตเจ้า

2) ท่านคืออัคร(ะ)สาวกแห่งความรัก ท่านปกปักษ์ผู้ทุกข์ทางใจกาย
ชีวิตท่านแด่พระเป็นเจ้ามอบถวาย วิญญาณบัดนี้รับเกียรตินิรันดร์ (ซ้ำ)