สรรเสริญโมทนา			คณะซาเลเซียน

===================================
รับ) สรร(ะ)เสริญโมทนาพระเยซูเจ้า พวกเราวันทาทุกวารวัน
สรร(ะ)เสริญโมทนาชั่วกัปชั่วกัลป์ มุ่งมั่นก้มกราบสดุดี

1) ชีวีของเรามีค่าเหลือคณา ก้มกราบวันทาพระเจ้า
พระองค์ทรงช่วยอวยพระพรพวกเรา ทุกค่ำเช้าเรามากราบกรานพระองค์

2) ความรักพระองค์มีค่าสุดพรรณา ต่างน้อมวันทาพระเจ้า
ความรักพระองค์ประทานให้พวกเรา เราต่างยินดีร่วมกันวันทาพระองค์

3) พระเยซูคริสต์รักชีวิตของพระองค์ แต่ได้ทรงตายแต่ปางก่อน
เพื่อเราจะพบสันติสุขถาวร ตลอดนิรันดรสรรเสริญโมทนาพระองค์