ศักดิ์สิทธิ์....ทั่วฟ้าดิน		อ.ประจงกิจ

==============================

เทพเทวาบรรดาชาวสวรรค์
และมนุษย์ทั่วแดนแผ่นดิน
ต่างแซ่ซ้องร้องสาธุการ
สรรเสริญองค์พระเจ้าสูงสุด

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทั่วฟ้าดินร้องศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ ศักดิ์สิทธิ์

ขอถวายพรแด่ผู้มาในพระนามของพระเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
ทั่วฟ้าดินร้องศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์