ข้าแต่พระบิดา		ประพันธ์โดย ภัศม์

เรียบเรียงโดย Lazarus
===============================

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักร จงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จ ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

โปรดประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้น (โปรดช่วยให้พ้น)
จากความชั่วร้ายเทอญฯ