วอนพระแม่มารีอา

(ประพันธ์โดย เอากุสติน)
=====================================

(รับ) เชิญเราคริสตชน ร่วมจิตใจร่วมภาวนา
วอนพระแม่มารีอามารดาพระเจ้า ช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ

1) ลูกวันทาพระมารดาผู้ทรงบุญ นำพระคุณเราทุกทาง
เป็นคนกลางแจกจ่ายหรรษทาน แก่วิญญาณให้รอดจากอบาย
เราทั้งหลายร่วมใจร่วมภาวนา กรุณาเราเทอญ

2) โอ้มารีราชินีแห่งความเมตตา เป็นมารดาเราคริสตัง
เป็นความหวังและทรงเป็นพลัง ผู้หมดหวังทั้งหลายมาพึ่งบุญ
แม่มารีพระมารดาผู้ทรงการุญ โปรดเจือจุนเราเทอญ

3) โอ้มารดาราชินีเลิศล้ำวิไล ให้ชาวไทยได้พึ่งบุญ
วอนพระแม่ได้โปรดทรงค้ำจุน และเกื้อหนุนวิญญาณให้ปลอดภัย
แม่มารีที่หลบภัยแก่เราคนบาป กรุณาเราเทอญ (จบ)

(จบ) เราทั้งหลายร่วมใจร่วมภาวนา โปรดกรุณาเราเทอญ