เชิญซ้องสรรเสริญ

===================================

เชิญเราร้องซ้องสรรเสริญเจริญพร
ประนมกรต้อนรับพระทรงศรี
องค์ศิลาแห่งความรอดยอดชีวี
ผู้ทรงพลีชีพกู้เรารอดวิญญาณ

ให้เราพร้อมน้อมรับพระวาจา
ที่ตรัสมาหล่อเลี้ยงเยี่ยงอาหาร
ในมิสซาล้ำค่าพระประทาน
ขอโปรดปรานให้ลูกสมเป็นบูชา

ให้ลูกสมเป็นบูชา ให้ลูกสมเป็นบูชา