อัญเชิญพระแม่

==============================

1. อัญเชิญพระแม่สู่บัลลังก์ ท่ามกลางหัวใจซื่อสัตย์ธรรม
มารีย์คือความหวังชื่นฉ่ำ เพราะนำเรารอดพ้นเคืองขุ่น

(รับ) โอ้พระมารดาแห่งฟาติมา โปรดกรุณาให้ลูกพ้นภัย
โปรดคุณธรรมประจำจิตใจ นำคนทั่วไปให้รอดเทอญ

2. พระทัยบริสุทธิ์เรืองรอง เชิญครองเหนือชาวเราสืบไป
ลูกขอประนมกรน้อมไหว้ การงานทั้งหลายลูกเทิดทูน

3. ครั้งนั้นพระแม่เปล่งวาจา สุริยาพลันหมุนเวียนเปลี่ยนไป
เหล่ากลีบกุหลาบงามน้อยใหญ่ โปรยปรายเหมือนมีความปรีดิ์เปรม

4. แม่เคยประทานลูกประคำ งามล้ำสีขาวทองผ่องตา
ประคำคือคำมั่นสัญญา คุ้มครองทั่วหล้าประชาชน

5. ดวงใจพระแม่เปี่ยมความทุกข์ โปรดลูกให้ทุกข์พ้นมลทิน
ดลใจให้ลูกไกลราคิน ชีพสิ้นให้ลูกพบพระองค์