ศีลบูชาอาหารใจ			วีรพันธ์ แก้วมังกร

===================================

1) โอ้ศีลบูชา รักษากายใจ ให้ชีวิตใหม่ แก่ปวงชาวชน
เป็นโอสถ รักษาเราทุกคน ชีวิตคริสตชนจึงมีชีวา

2) โอ้อนุสรณ์ ศีลแห่งความรัก พวกเราสมัคร ติดตามพระเยซู
เป็นอาหาร จิตใจพวกเรารู้ องค์พระเยซู พลีชีพเพื่อเรา

(รับ) พระองค์ประทานอาหารแก่เราพร้อมทั่วทุกคน
แต่จะเกิดผล เมื่อเราเตรียมตัวดี
ในพระองค์เราได้คืนดี
มีศักดิ์ศรี เป็นบุตรพระองค์

3) โอ้ศีลบูชา อาหารแห่งจิต เพิ่มชีวิต ชีวาพระหรรษทาน
ที่เกิดจากการทรมาน และได้ผ่านความตายกลับเป็นขึ้นมา