ลูกแกะพระเจ้า (2)

============================

ลูกแกะพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก
ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ลูกแกะพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก
ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ลูกแกะพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก
ขอทรงประทานสันติเทอญ