สดุดีนักบุญยอแซฟ			บ.พานุพันธ์

========================================

1) เราขอสดุดีนักบุญองค์หนึ่ง ที่เรียนรู้ซึ้งถึงความรักของพระเจ้า
ถือธรรมบัญญัติเชื่อตามพระทรงสั่ง ตรัสตามท่านผู้ทำนายก่อนนั้น
ด้วยเหตุนี้ไซร้ท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรม

(รับ) ยอแซฟท่านนักบุญที่โปรดปรานของพระเจ้า ฟังเราเฝ้าวิงวอน
โปรดเสนอเพื่อเรา ยอแซฟท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงเด่น
โปรดเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเราเทอญ

2) เราขอสดุดีนักบุญยิ่งใหญ่ จิตใจลึกซึ้งเชื่อในพระองค์ทรงศักดิ์
รับยอมสมัครอุ้มชูพระปิยบุตร หมดความสงสัยเชื่อในเทวทูตนั้น
ด้วยเหตุนี้ไซร์ท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรม (รับ)